Distances līgums.

Papildinājums zemāk minētajiem noteikumiem ir Latvijas Republikas tiesību akti, kuri regulē attiecības starp Pārdēvēju (preču/pakalpojumu), Starpnieku (SIA “Wlick Baltic”) un preču un pakalpojumu Pircēju (turpmāk - Klients). Kā arī papildus noteikumi un līguma pienākumi, ko noslēdz SIA “Wlick Baltic” (turpmāk – Starpnieks) un preču/pakalpojumu Pārdevējs (turpmāk – Pārdevējs).

 

1. Līguma dalībnieki.

Līgums – pirkuma akts, noslēgts starp SIA “Wlick Baltic” (interneta vietne www.wlick.com) un Klientu (kupona pircēju), kura noslēgšanas kartība un nosacījumi ir atrunāti esošā līguma Kopējos nolikumos, kurš arī nozīmē Klienta piekrišanu uz komerciālu ziņojumu, reklāmas materiālu, jaunumu un citas informācijas no wlick.com iegūšanu.

1.1. Slēdzot līgumu Klients apliecina, ka ir rīcībspējīgs un neatrodas alkohola, narkotisku un/vai psihotropu līdzekļu iedarbībā;

1.2. Reģistrējoties kā lietotājs interneta telpā wlick.com, klients apņēmās iesniegt pareizus personīgus datus, reģistrēt savu īstu pilnu vārdu un izmantot darbojošo elektroniskā pasta adresi;

1.3. Starpnieks nenodot trešajām personām klienta personīgus datus, elektronisko adresi un neizpauž citu konfidenciālu informāciju;

1.4. Starpniekam ir tiesības atteikt Klientam reģistrācijā Mājaslapā. Starpniekam nav pienākums skaidrot savu atteikumu reģistrējot Klientu;

1.5. Slēdzot šo līgumu, Klients, liecina par vēlēšanu iegādāties Wlick lojalitātes kuponu, saskaņā ar Līguma noteikumiem, kā arī par to, ka Klients pilnīgi iepazinās ar līguma Kopējiem noteikumiem, viņu interesējošās akcijas noteikumiem un piekrīt tiem.

 

2. Kuponu iegāde ,maksa par pirkumu, kupona piegāde klientam.

Akcija – pārdevēja rīkots (preču/pakalpojumu) darījums, kurš ir virzīts uz preču/pakalpojumu realizāciju par cenu ar atlaidi, ko piedāvā Pārdevējs kuponu pircējiem Starpnieka mājaslapā (www.wlick.com). Klients atzīstās, ka faktiski piedalās Akcijā, ja viņš iegādājas kuponu pie Starpnieka esošā Līguma ietvaros. Katras Akcijas noteikumi tiek atrunāti interneta vietnē www.wlick.com, sadaļā akcijas apraksts un ir neatņemama Līguma daļa (Pielikums);

Kupons – ko iegādājas Klients pie Starpnieka satur savu unikālu ciparu kodu. Kods ļauj identificēt Klientu, un nodrošina tām tiesības uz preces/pakalpojuma iegādi pie Pārdevēja ar atlaidi, kas minēta akcijas ietvaros kuponu realizācijas periodā. Kuponu realizācijas termiņus Pārdevējs ir savlaicīgi noteicis un nopublicējis akcijas noteikumos, kā arī uz katra kupona;

Akcijas norises periods – laika periods, kurā Starpnieks dod Klientiem iespēju iegādāties Kuponus;

Kupona derīguma termiņš – laika periods, kurā Pārdevējam ir jāpiešķir preces/pakalpojumi vai tiesības uz atlaidi saskaņā ar noteikumiem .

2.1. Klients iesniedz pieprasījumu Wlick lojalitātes kupona pirkumam mājaslapā www.wlick.com un veic pirkuma cenas samaksu, kura ir noteikta notiekošās akcijas ietvaros, vienlaicīgi ar šo Klients apstiprina savu piekrišanu uz Līguma slēgšanu. Tiek uzskatīts, ka darījums notiek tajā brīdī, kad naudas līdzekļi par iegādāto kuponu nonāk uz Starpnieka Wlick.com bankas kontā;

2.2. Klients, ievērojot Kupona derīguma termiņu, apmaina Kuponu pret Preci/Pakalpojumu, uzrādot kuponu Pārdevējam izdrukātajā formātā. Klients apņēmās nevairot Kuponus un nenodot tā kopijas Trešajām personām;

2.3. Starpnieks neatbild par trešo pušu iespējamajām kļūdām, kuras ietekmē tehniku, saistītu ar maksājumu nerealizējamību. Gadījumā, kad nav iespējams veikt samaksu ap banku pārskaitījumu vai veikt samaksu ar kredītkartes palīdzību, Klients apņemas paziņot par to Starpnieka klientu atbalsta dienestam;

2.4. Ja Klients neizmanto iegādāto Kuponu līdz Kupona derīguma termiņa beigām, saņemtā pirkuma samaksa interneta vietnē www.wlick.com netiek atgriezta. Pēc Kupona derīguma termiņa beigām, Klients nav tiesīgs saņemt preci/pakalpojumu, kā arī prasīt kupona pilnas vērtības atgriešanu.

2.5 Kupona piegāde klientam : Klients, kad veicis maksājumu par izvēlēto/ajiem kuponu/iem , saņem kuponu savā Wlick.com reģistrētā profila kuponu sadaļā, no kurienes to iespējams saglabāt savā datu nesējā vai izprintēt uzreiz pielietošanai.

2.6 Apmaksas iespējas : Klients var apmaksāt  sev vēlamos kuponus Wlick.com mājas lapā izmantojot SWIPE tiešsaistes maksājumu risinājumu ievadot maksājuma modulī kartes datus, CVC kodu un kartes ipašnieka vārdu, uzvārdu. 

 

3. Tiesības uz atteikumu no Kupona.

3.1. Klientam vienpusējā kartībā ir tiesības atteikties no Līguma (no iegādātā kupona) 14 dienu laikā kopš brīža, kad Līgums stājas spēkā. Tiesības uz atteikumu 14 dienu laikā – kad pircējs atgriež Starpniekam agrāk iegādāto preces/pakalpojuma kuponu, bet Starpnieks savā kārtā atlīdzina kupona iegādes vērtību, darbojas gadījumā, ja:

·         ja kupons netika apmainīts pret preci pie Pārdevēja, un prece neatrodas pie pircēja;

·         ja Pircējs neizmantoja kuponu pakalpojumam, un pakalpojums netika sniegts.

Lai izmantotu tiesības uz atteikumu – Klientam ir nepieciešams:

·         Nosūtīt iesniegumu uz Wlick.com atbalsta epastu info@wlick.com

·         Iesniegumam lūgums pielikt iegādāto kuponu.

Iesniegumā Klientam ir nepieciešams norādīt:

·         Klienta vārdu un uzvārdu;

·         personas kodu;

·         konta numuru, no kura tika veikts pirkums;

·         pirkuma datumu un kupona numuru;

·         Lūgums norādīt atteikuma cēloni (brīvajā formā);

·         Klienta paraksts.

SIA “Wlick Baltic” apskata iesniegumu, un nosūta Jums atbildi 10 darba dienu laikā saskaņā ar LR likumdošanu.

SIA “Wlick Baltic” uzņemas pienākumu atlīdzināt kupona pirkuma vērtību ar vienu bankas pārskaitījumu uz pircēja kontu 7 darba dienu laikā (7 darba dienu atskaite sākas no datuma ,kad iesniegta rakstveida atbilde, kuru SIA “Wlick Baltic” nosūta Pircējam).

3.3. Atgriežot kuponu, nauda tiek atgriezta tikai uz to konta numuru, no kura tika veikts pirkums.

3.4. Pircējs var izmantot tiesības uz atteikumu;

·         no preces vai preces daļas saņemšanas dienas;

·         no pakalpojuma pasūtījuma apstiprināšanas dienas.

Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā! Līdz ar to ieteicams ar preci apieties saudzīgi, kā arī uzmanīgi atvērt tās iepakojumu.

Atteikuma tiesības nav iespējams izmantot:

·         ja iegādāts audioieraksts vai videoieraksts, vai datorprogramma un atvērts tā iepakojums;

·         ja piegādāti laikraksti, periodiskie izdevumi un žurnāli;

·         ja noslēgts līgums, kas saistīts ar azartspēļu vai izložu pakalpojumiem;

·         ja līgums noslēgts izsolē;

·         ja piegādātas dzērieni un citas tūlītēja patēriņa preces;

·         ja noslēgts līgums par izmitināšanos vai transporta pakalpojumiem, ēdināšanas vai izklaides pasākumiem, kurus jums jāsaņem noteiktā dienā un laika posmā (piemēram, koncerta biļetes, dzimšanas dienas svinību organizēšana);

·         ja iegādātās preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt;

·         ja noslēgts līgums par pakalpojuma sniegšanu un pakalpojuma izpilde ar patērētāja piekrišanu ir sākusies pirms 14 dienu termiņa beigām un pakalpojuma sniedzējs ir informējis patērētāju par atteikuma tiesību izmantošanas neiespējamību.

 

4. Pušu atbildība.

4.1. Klients ir atbildīgs par datu pareizību, to precizitāti un pilnīgumu, norādot tos reģistrējoties interneta vietnē wlick.com.

4.2. Wlick.com un Pārdevējs nenes atbildību par nozaudēto vai nozagto Kuponu vai Kupona numuru un pie tā Klientam izdarītiem zaudējumiem.

4.3. Wlick.com ir tiesīgs jebkurā Līguma darbības laikā vienpusējā kartībā atkāpties no Līguma, ja Klients pārkāpa jebkuru no Līguma noteikumiem

4.4. Puses nenes atbildību par savu saistību neizpildīšanu, ja tās ir neizpildāmas cēloņu dēļ, kuri nav atkarīgi no Pušu gribas, vai nepārvārāmu apstākļu dēļ. Puses uzskata par nepārvārāmiem apstākļiem tos, kurus viņi nespēja paredzēt un kurus viņi nespēja ietekmēt. Jebkura no Pusēm ir tiesīga atsaukties uz nepārvārāmiem apstākļiem vienīgi tajos gadījumos, ja izdarīja visu iespējamo un no tās atkarīgu, lai izpildītu savas saistības, kuras ir paredzētas Kopējos nolikumos. Pēc neparedzamu apstākļu pārvārēšanas, Pusei ir pienākums nekavējoties turpināt savu saistību izpildi.

4.6. Preces produkcijas vai pakalpojuma aprakstu sniedz Pārdevēja puse, starpnieks wlick.com nenes atbildību par to drošumu. Visai produkcijai ir ražotājs, izplatītājs vai pārdošanas garantija.

4.7. Strīda jautājumus risina pēc pušu abpusējās vienošanas. Gadījumā, ja tas nav iespējams – lēmumu pieņem Latvijas Republikas tiesa, saskaņā ar tiesu reglamentu.

 

5. Citi līguma nolikumi.

5.1. Klients apliecina, ka no Klienta puses nav, un Līguma darbības laikā nebūs iebildumu pret informācijas, ko Klients norādīja reģistrācijas laikā, turpmākas izmantošanas, kā arī pret Klienta elektroniskā pasta adreses izmantošanas, lai nosūtītu viņam reklāmas materiālus, jaunumus un citu līdzīga veida informāciju. Klients neiebilst pret šis informācijas iegūšanu, kā arī pret tās saturu;

Katram klientam ir tiesības atteikties no augstāk minētas informācijas iegūšanas, ejot uz linku, kas ir izvietots katrās elektroniskās vēstules beigās, kuru atsūta Starpnieks (wlick.com) uz pircēja norādīto elektronisko adresi pie reģistrācijas portālā.

5.2. Līguma darbība un tā termiņš turpinās līdz pilnīgai saistību izpildīšanai tajā. Līguma pārtraukuma gadījumā spēkā paliek noteikumi par strīdu izšķiršanas kartību, kā arī citi noteikumi, kuri pēc būtības regulē Pušu tiesiskās attiecības pēc Līguma pārtraukšanas;

5.3. Wlick.com ir tiesīgs visā Līguma laikā vienpusējā kartībā pēc saviem ieskatiem veikt izmaiņas Kopējos noteikumos. Ja Kopējos noteikumos ir veiktas būtiskas izmaiņas, tad wlick.com uzņēmās savlaicīgi ziņot par to Klientam, nosūtot pa elektronisko pastu vēstuli uz Klienta elektronisko adresi, kura tika norādīta pie reģistrācijas. Izmaiņas stājas spēkā kopš pieņemšanas brīža un neizplatās uz Kuponiem, iegādātiem līdz šo izmaiņu stāšanas spēkā.